ZÁVÄZNÁ PRIHLÁŠKA

Vyplnením a odoslaním prihlášky sa záväzne prihlasujete s povinnosťou platby. 


 

BRATISLAVA: 140€


Trenčín, Žilina, B.Bystrica, Prievidza, Trnava, Poprad, Zuberec, Košice, 
Prešov, Nitra, Martin : 130€


Žiar nad Hronom, Nové Zámky, Ružomberok, Lučenec: 115€


Viac informácií o spôsobe platby nižšie - v sekcii "ZÁVÄZNÉ PODMIENKY ÚČASTI".

Letný denný tábor je určený deťom od 6 do 16 rokov.

POTVRDENIE O PRIJATÍ PRIHLÁŠKY VÁM ZAŠLEME DO 3 PRACOVNÝCH DNÍ. ĎAKUJEME ZA POCHOPENIE.


Usporiadateľ tábora:
STREET DANCE ACADEMY PLUS s.r.o.
Vazovova 9/B
811 07 Bratislava
IČO: 46044337

PRIHLÁŠKA
LETNÁ ŠKOLA HIP HOP

DENNÝ LETNÝ tábor
LACI STRIKE a STREET DANCE ACADEMY

1. Turnus
MESTO A DÁTUM *
Poprosíme Vás pozorne si vyberte dátum a mesto aby nedošlo k nedorozumeniu.
2. Osobné údaje účastníka
Odporúčame mať kartičku poistenca so sebou.
3. Osobné údaje zákonného zástupcu
4. Informácia o zdravotnom stave účastníka
5. Elektronický súhlas s podmienkami tábora
Zaškrtnutím súhlasíte so základnými pravidlami účasti v tábore, uvedenými nižsie na tejto stránke. *
Zaškrtnutím súhlasíte so záväznými podmienkami účasti v dennom letnom tábore - LETNÁ ŠKOLA HIP HOPU, uvedenými nižšie na tejto stránke. *
6. Elektronické prehlásenie o bezinfekčnosti účastníka
7. Prehlásenie o bezinfekčnosti účastníka *
Je nutné doniesť potvrdený Vašim podpisom a odovzdať pri nástupe dieťaťa do tábora – ide o potvdenie bezinfekčnosti
8. Elektronický súhlas so spracovaním osobných údajov
Súhlas so spracovaním osobných údajov *

POTVRDENIE O PRIJATÍ PRIHLÁŠKY A PLATOBNÉ INŠTRUKCIE, VÁM ZAŠLEME DO 3 PRACOVNÝCH DNÍ. ĎAKUJEME ZA POCHOPENIE.


Základné pravidlá účasti v tábore

1. Nástup do Letnej školy Hip Hopu je denne medzi 7:30 až 9:00. Denne prebehnú 2-3 tanečné tréningy v štýloch HIP HOP, POPPIN, LOCKIN, HOUSE, FUNKY,BREAK DANCE. Tábor je zakončený tanečnou súťažou, alebo vystúpením pre rodičov. 

2. Účastník je oblečený športovo a so zreteľom na skutočnosť, že sa bude venovať tanečným tréningom a zábave. Preto je vhodné nosiť si prezlečenie - rezervné tričko a tenisky na trénovanie. 

3. Pre deti-tanečníkov je zabezpečený pitný režim, malé občerstvenie (ovocné desiaty), varené teplé obedy. Desiatu si dieťa nosí samo. 

4. Účastník bez vedomia vedúceho neopustí „svoj“ tréningový priestor. Všetky programy sú maximálne dobrovoľné, ak chce účastník zmeniť „svoj“ tréningový program, je povinný dohodnúť sa o tejto zmene s trénerom. 

5. Každý účastník chráni svoje zdravie a zdravie ostatných účastníkov, rešpektuje osobnosť a potreby ostatných účastníkov, chráni svoj i zverený majetok, rešpektuje a riadi sa pokynmi trénera.

 

Záväzné podmienky účasti
v dennom letnom tábore - LETNÁ ŠKOLA HIP HOPU                                        

1.     Usporiadateľ tábora Ladislav Neuschl - Laci Strike a členovia STREET DANCE ACADEMY pripravia pre účastníkov tábora program zameraný na pohybovú prípravu, rozvoj schopností, kreativitu: tanečné tréningy, experimenty s hudbou, školu Dj-ingu, výroba vlastného HIP  HOP TRIČKA, sledovanie videí, sledovanie tanečných súťaží – pre starších tanečníkov . Uplatňovať sa bude komplexný prístup k jednoduchým experimentom rozvíjaný v našej tanečnej škole, čím deti získajú nový pohľad na veci okolo seba. Po celú dobu bude v tábore kladený dôraz na rozvoj tvorivosti, komunikácie, kooperácie a medziľudských vzťahov. Pre deti bude vytvorená atmosféra dobrovoľnosti. Tábor je vedený LACIM STRIKEOM a členmi skupiny STREET DANCE ACADEMY, ktorí program pripravujú.

2.     Základné informácie o LETNEJ ŠKOLE HIP HOPU sú zverejnené aj na www.letoslacim.sk. Všetky tréningy riadi LACI STRIKE, alebo členovia SDA TEAMU. V prípade ďalších otázok alebo nejasností volajte: 0911 47 22 99 alebo mailom na: stanka@streetdance.sk

3.     Stravovanie: Účastníci tábora majú zabezpečený teplý obed, malé ovocné občerstvenie a pitný režim. Desiata zabezpečená nie je.

4.     V dennom letnom tábore platia základné pravidlá účasti v tábore, ktorými sa účastníci musia riadiť. Dodržiavanie týchto pravidiel je nevyhnutné v záujme ochrany zdravia účastníkov, ako aj pre hladký priebeh programu tábora. Prípadné opakované, či hrubé porušenie pravidiel môže viesť k vylúčeniu dieťaťa z tábora. V takomto prípade zaniká rodičovi nárok na vrátenie celej sumy, alebo jej časti.

5.     Rodič (zákonný zástupca) účastníka tábora – alebo účastník samotný, ak je starší ako 18 rokov, je povinný:

- Prihlásiť seba, alebo dieťa a zaplatiť účastnícky poplatok vo výške 140 EUR v  Bratislave a  (130 EUR ostatné mestá) v hotovosti v prvý deň tábora.

- Pri nástupe dieťaťa do tábora odovzdať fotokópiu Preukazu poistenca a „Prehlásenie o bezinfekčnosti účastníka“.

- Počas tábora denne priviezť/odovzdať dieťa OSOBNE lektorom do tanečnej školy alebo priestoru, kde denný tábor prebieha, RÁNO MEDZI 7:30 – 9:00, a vyzdvihnúť medzi 15:00 – 16:00. Ak deti môžu chodiť domov samé, prinesú písomný súhlas zákonného zástupcu, že môžu ísť domov samé. Účastníci mladší ako 18 rokov, ktorí budú ubytovaní na internáte, donesú  prehlásenie od rodičov, že sú ubytovaní na vlastnú zodpovednosť. Organizátor za nich nezodpovedá po opustení tanečných lekcií a tanečnej školy po ukončení dňa v Letnej škole.

- uhradiť materiálne škody, ktoré jeho dieťa spôsobí nerešpektovaním Základných pravidiel účasti v tábore (časť 4. prihlášky).

6.     V prípade zrušenia tábora oznámi jeho organizátor túto skutočnosť zákonnému zástupcovi účastníka najneskôr 5 dní pred jeho začatím (rozhodujúci je dátum odoslania).

7.     LADISLAV NEUSCHL môže zrušiť tábor v nasledujúcich prípadoch:

- z dôvodu prekážok brániacim poskytnúť dohodnuté služby alebo zabezpečiť adekvátnu náhradu,

- z dôvodu neobsadenia tábora dostatočným počtom účastníkov (minimálny počet účastníkov na jeden turnus je 30 osôb),

- z dôvodu vyššej moci (t.j. politické udalosti, extrémne prírodné javy, karanténa a pod.).

V prípade zrušenia tábora zo spomínaných dôvodov bude rodičovi vrátená plná zaplatená cena účastníckeho poplatku.

8.     Ak sa rodič rozhodne zrušiť účasť svojho dieťaťa v tábore, musí zaplatiť nasledovné storno pokuty:

15 –  2 dni pred nástupom –   60 % z výšky účastníckeho poplatku

24 hodín pred nástupom    –  100 % z výšky účastníckeho poplatku

Nástupom účastníka do tábora sa stráca nárok na vrátenie účastníckeho poplatku.

Ak zákonný zástupca pri nástupe zamlčí nejaký fakt týkajúci sa zdravotného stavu účastníka, na základe ktorého sa u účastníka vyskytne zdravotný problém, môže byť účastník z tábora vylúčený. V tomto prípade zaniká zákonnému zástupcovi nárok na vrátenie zvyšnej sumy z účastníckeho poplatku.

Zaslaním prihlášky udeľujem súhlas, v súlade s platným zákonom o ochrane osobných údajov, Street Dance Academy PLUS s.r.o.

Informačná povinnosť spoločnosti
Street Dance Academy Plus, s.r.o., Vazovova 9/B, 811 07 Bratislava, IČO: 46 044 337

Poverená osoba: Stanislava Matejová, stanka@streetdance.sk

Vaše osobné údaje spracúvame v rámci plnenia povinností spoločnosti  Street Dance Academy Plus, s.r.o. ako prevádzkovateľa tanečnej školy (ďalej len „Prevádzkovateľ“). Pri spracúvaní osobných údajov Prevádzkovateľom ste dotknutou osobou, t. j. osobou, o ktorej sú spracúvané osobné údaje, ktoré sa jej týkajú.

Zásady ochrany osobných údajov.

Vaše osobné údaje budú uchovávané bezpečne, v súlade s bezpečnostnou politikou prevádzkovateľa a len po dobu nevyhnutnú na splnenie účelu spracúvania. Prístup k Vašim osobným údajom budú mať výlučne osoby poverené prevádzkovateľom na spracúvanie osobných údajov, ktoré ich spracúvajú na základe pokynov prevádzkovateľa, v súlade s bezpečnostnou politikou prevádzkovateľa. Vaše osobné údaje budú zálohované, v súlade s retenčnými pravidlami prevádzkovateľa. Zo zálohových úložísk budú Vaše osobné údaje úplne vymazané hneď, ako v súlade s pravidlami zálohovania uvedené bude možné. Osobné údaje uchovávané na záložných úložiskách slúžia na predchádzanie bezpečnostným incidentom, najmä narušenia dostupnosti údajov v dôsledku bezpečnostného incidentu. Prevádzkovateľ je povinný zabezpečovať zálohovanie údajov v súlade s bezpečnostnými požiadavkami GDPR a zákona č. 18/2018 Z. z.

Právny základ spracúvania Vašich osobných:

-      Vaše osobné údaje sú spracúvané na účely vedenia registrácie „Tanečníkov“ a na plnenie iných nevyhnutných činností súvisiacich s činnosťou tanečnej školy a účelov, ktoré sú stanovené prevádzkovateľom. Tieto sú jednotlivo uvedené v Informáciách o účeloch spracúvania.

Poskytnutie Vašich údajov mimo Európsku úniu:

-      Prenos osobných údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie sa neuskutočňuje.

Použitie Vašich údajov použité na automatizované individuálne rozhodovanie:

-      Osobné údaje nebudú použité na automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania.

 Doba uchovania Vašich osobných údajov:

-      Na uchovávanie osobných údajov, ktoré o Vás spracúvame sa vzťahuje zákon č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach v spojení s Registratúrnym plánom Prevádzkovateľa.

-      Pre podrobnejšie informácie o účeloch spracúvania vašich osobných údajov, právnych základoch a dobe uchovávania prosím kontaktujte poverenú osobu.

Aké máte práva?

Odvolať súhlas

-      v prípadoch, kedy Vaše osobné údaje spracúvame na základe Vášho súhlasu, máte právo tento súhlas kedykoľvek odvolať. Súhlas môžete odvolať elektronicky, na adrese zodpovednej osoby, písomne, oznámením o odvolaní súhlasu alebo osobne v úrade. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov, ktoré sme na jeho základe o Vás spracúvali.

 Právo na prístup

-      máte právo na poskytnutie kópie osobných údajov, ktoré o Vás máme k dispozícii, ako aj na informácie o tom, ako Vaše osobné údaje používame. Vo väčšine prípadov Vám budú Vaše osobné údaje poskytnuté v písomnej listinnej forme, pokiaľ nepožadujete iný spôsob ich poskytnutia. Ak ste o poskytnutie týchto informácií požiadali elektronickými prostriedkami, budú Vám poskytnuté elektronicky, ak to bude technicky možné.

 Právo na opravu

-      prijímame primerané opatrenia, aby sme zabezpečili presnosť, úplnosť a aktuálnosť informácií, ktoré o Vás máme k dispozícii. Ak si myslíte, že údaje, ktorými disponujeme sú nepresné, neúplné alebo neaktuálne, prosím, neváhajte nás požiadať, aby sme tieto informácie upravili, aktualizovali alebo doplnili. 

Právo na vymazanie

-      máte právo nás požiadať o vymazanie Vašich osobných údajov, napríklad v prípade, ak osobné údaje, ktoré sme o Vás získali, už viac nie sú potrebné na naplnenie pôvodného účelu spracúvania. Vaše právo je však potrebné posúdiť z pohľadu všetkých relevantných okolností. Napríklad, môžeme mať určité právne a regulačné povinnosti, čo znamená, že nebudeme môcť Vašej žiadosti vyhovieť.

Právo na obmedzenie spracúvania

-      za určitých okolností ste oprávnený nás požiadať, aby sme prestali používať Vaše osobné údaje. Ide napríklad o prípady, keď si myslíte, že osobné údaje, ktoré o Vás máme, môžu byť nepresné alebo keď si myslíte, že už Vaše osobné údaje nepotrebujeme využívať.

Právo na prenosnosť údajov

-      za určitých okolností máte právo požiadať nás, o prenos osobných údajov, ktoré ste nám poskytli, na inú tretiu stranu podľa Vášho výberu. Právo na prenosnosť sa však týka len osobných údajov, ktoré sme od Vás získali na základe súhlasu alebo na základe zmluvy, ktorej ste jednou zo zmluvných strán.

Právo  namietať

-      máte právo namietať voči spracúvaniu údajov, ktoré je založené na našich legitímnych oprávnených záujmoch. V prípade, ak nemáme presvedčivý legitímny oprávnený dôvod na spracúvanie a Vy podáte námietku, nebudeme Vaše osobné údaje ďalej spracúvať.

Právo podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov

ak sa domnievate, že Vaše osobné údaje spracúvane nespravodlivo alebo nezákonne, môžete podať sťažnosť na dozorný orgán, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27; tel. číslo: +421 /2/ 3231 3214; mail: statny.dozor@pdp.gov.sk, https://dataprotection.gov.sk. V prípade podania návrhu elektronickou formou je potrebné, aby spĺňal náležitosti podľa § 19 ods. 1 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny p


 

Tento rok sme sa rozhodli pre prihlášky elektronickou formou. V prípade, že by ste chceli tak ako po minulé roky prihlášku dostať na mail a zaslať nám ju vyplnenú, prosím napíšte nám vašu emailovú adresu a my vám ju pošleme.